หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดมน
อักษรล้านนา
ผัดฯม฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัดมน]
ความหมาย

ก.หมุนไปรอบๆ เป็นวงกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดมน (ผัดฯม฿นฯ)