หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดต๋าไก่
อักษรล้านนา
ผัดฯตาไก่
เทียบอักษรไทย
[ผัดตาไก่]
ความหมาย

น.ลมหมุน ชนิดหนึ่ง; ดู...กวิ๋ดกวิ๋ว ก.หมุนวน - ใช้ กับน้ำที่วนเป็นริ้วรอยบนผิวน้ำไหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดต๋าไก่ (ผัดฯตาไก่)