หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดต๋าเหวิ้น
อักษรล้านนา
ผัดฯตาเหิ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ผัดตาเหวิ้น]
ความหมาย

ดู...ผั๋ดตะเหวิ้น

ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดตะเหวิ้น
อักษรล้านนา
ผัดฯตเหิ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ผัดตะเหวิ้น]
ความหมาย

ก.หมุนรอบตัวเอง; ผั๋ดต๋าเหวิ้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดต๋าเหวิ้น (ผัดฯตาเหิ้วฯร)