หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดต๋าสินแวดธาตุ
อักษรล้านนา
ผัดฯตาสินฯแวดฯธาฯตฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัดตาสินแวดธาตุ]
ความหมาย

ก.ทำประทักษิณรอบเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดต๋าสินแวดธาตุ (ผัดฯตาสินฯแวดฯธาฯตฯ)