หน้าหลัก
ผั๋ดต๋าสินแวดธาตุ
ผัดฯตาสินฯแวดฯธาฯตฯ
[ผัดตาสินแวดธาตุ]

ก.ทำประทักษิณรอบเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดต๋าสินแวดธาตุ (ผัดฯตาสินฯแวดฯธาฯตฯ)