หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดต๋าสินแวดข่วงแก้ว
อักษรล้านนา
ผัดฯตาสินฯแวดฯข่วฯงแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัดตาสินแวดข่วงแก้ว]
ความหมาย

ก.ทำประทักษิณในบริเวณวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดต๋าสินแวดข่วงแก้ว (ผัดฯตาสินฯแวดฯข่วฯงแก้วฯ)