หน้าหลัก
ผั๋ดต๋าสิน
ผัดฯตาสินฯ
[ผัดตาสิน]

ก.ทักษิณาวรรต, ทักขิณาวัฏ : ปทักษิณ - การทำการไหว้รอบสิ่งที่ตนเคารพ ด้วยการเอาแขนข้างขวาของเราเข้าหาสิ่งที่เราจะปทักษิณ เรียกว่า เวียนขวา ปกติเวียนสามรอบ โดยอนุโลมตามการปทักษิณพระศพของพระพุทธเจ้า ที่พระมหากัสสปเถระ ทำเป็นแบบอย่างในสมัยพุทธกาล; ถ้าเวียนซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา เรียก อุตราวรรต หรือ อุตราวัฏ สำหรับ การผั๋ดต๋าสินรอบศพของล้านนานิยมแบบ "หญิงเวียนซ้าย ชายเวียนขวา" ให้ลูกหลาน หรือผู้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ตายเดินเวียนศพ ๓ รอบ ถือเป็นการบูชาคุณงามความดี ถ้าผู้ตายเป็นชาย ลูกหลานก็จะเดินเวียนขวา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดต๋าสิน (ผัดฯตาสินฯ)