หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดกว่าง
อักษรล้านนา
ผัดฯก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัดกว่าง]
ความหมาย

ก.อาการที่ใช้ ไม้ผั๋ดปั่นกับคอนให้เกิดเสียงเพื่อยุให้กว่างเกิดความฮึกเหิม วิ่งเข้าชนกัน; ผั่นกว่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดกว่าง (ผัดฯก่วฯางฯ)