หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กไม้ไซ้เคือ
อักษรล้านนา
ผักฯไม้ไซ้เระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ผักไม้ไซ้เครือ]
ความหมาย

น.ผักต่างๆ, ผักนานาชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กไม้ไซ้เคือ (ผักฯไม้ไซ้เระฯคิอฯอ)