หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กโหมหนาม
อักษรล้านนา
ผักฯโหมฯหนฯามฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักโหมหนาม]
ความหมาย

น.ผักโขมที่มีหนามแหลมตามข้อ รับประทานเป็นผัก โดยลอกเปลือกแลหนามออก และเป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กโหมหนาม (ผักฯโหมฯหนฯามฯ)