หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเสี้ยว
อักษรล้านนา
ผักฯส้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ผักเสี้ยว]
ความหมาย

น.ยอดชงโคขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กเสี้ยว (ผักฯส้ยฯว)