หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเข้าปืน
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ผักเข้าพืน]
ความหมาย

ดู...ผั๋กกะปืน

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกะปืน
อักษรล้านนา
ผักฯกพืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกะพืน]
ความหมาย

น.ผักกะปืน เป็นอีกชื่อหนึ่งของ ''ผั๋กก๋ำปืน''; ดู...ผั๋กก๋ำปืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กเข้าปืน ()