หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กหวาน
อักษรล้านนา
ผักฯหวฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักหวาน]
ความหมาย

น.ผักหวานป่า - ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง สูง ๔-๑๑ เมตร ขึ้นตามป่าเบญจพรรณในที่ราบ หรือเชิงเขาที่ไม่สูง ใบรูปไข่ปลายแหลม ปกติ ออกยอดในหน้าแล้ง นิยมใช้ใบอ่อนทำเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น แกงจืด แกงเลียงหรือประกอบแกงชนิดต่างๆ เป็นต้น ในปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์ปลูกตามไร่หรือสวนทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กหวาน (ผักฯหวฯานฯ)