หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กหนาม
อักษรล้านนา
ผักฯหนฯามฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักหนาม]
ความหมาย

น.ผักหนาม ขึ้นตามห้วย หรือในที่ชื้นแฉะ นิยมใช้ก้านและใบอ่อนนึ่งจิ้มน้ำพริก หรือแกงส้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กหนาม (ผักฯหนฯามฯ)