หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กสะเลียมหวาน
อักษรล้านนา
ผักฯสลยฯมหวฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักสะเลียมหวาน]
ความหมาย

น.สะเดาหวาน/สะเดามัน - สะเดายอดเขียวมีความขมน้อยกว่า จนอาจได้ชื่อว่า สะเดาหวานหรือสะเดามัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กสะเลียมหวาน (ผักฯสลยฯมหวฯานฯ)