หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กยำ
อักษรล้านนา
ผักฯยำ
เทียบอักษรไทย
[ผักยำ]
ความหมาย

น.ผักที่ผ่านการ ลวก นึ่ง ต้ม ให้สุกแล้ว หรือหมักดอง คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง ถ้าเป็นผักสด เรียก ผั๋กส้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กยำ (ผักฯยำ)