หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปั๋งปุ๊ก
อักษรล้านนา
ผักฯปังฯพุก
เทียบอักษรไทย
[ผักปังพุก]
ความหมาย

น.ผักปลังชนิดที่มีดอกเป็นพวง(ปุ๊ก)ใหญ่ หรือเป็นช่อเป็นพวงขนาดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กปั๋งปุ๊ก (ผักฯปังฯพุก)