หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปอดดิน
อักษรล้านนา
ผักฯปอฯดดิ
เทียบอักษรไทย
[ผักปอดดิน]
ความหมาย

ดู...ผั๋กปอด

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปอด
อักษรล้านนา
ผักฯปอฯด
เทียบอักษรไทย
[ผักปอด]
ความหมาย

น.ผักปอด - ผัก ปอดที่ขึ้นตามบนบก; ผั๋กปอดดิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กปอดดิน (ผักฯปอฯดดิ)