หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาดจ้อน
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯจ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ผักกาดจ้อน]
ความหมาย

น.ผักกาดจ้อน - ผักกาดเขียวชนิดหนึ่งก้านเล็ก มีลักษณะใกล้เคียงกับผัก(กาดเขียว)กวางตุ้งมาก เป็นผักกาดเขียวพันธุ์ที่ออกดอกไร่เรี่ยกัน ดังนั้น "ผักกาดจ้อน" ที่คนล้านนามักเรียกว่า "ปู้เขียวหางดอก" ที่แปลว่าไก่ตัวผู้สีเขียวมีหางเป็นดอกๆสีเหลิอง ดังสีของผักกาดจ้อนที่มีสีเขียว และมีดอกสีเหลืองบานสพรั่งไล่ๆกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาดจ้อน (ผักฯกาดฯจ้อฯร)