หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กกาด
อักษรล้านนา
ผักฯกาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักกาด]
ความหมาย

น.ผักกาด...ไม้ล้มลุกหลายชนิดหลายสกุล มีทั้งผักกาดเขียว ผักกาดหัว ผกกาดขาวกวางตุ้ง ผักกาดหอม ใช้เป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กกาด (ผักฯกาดฯ)