หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผัวเผตเมียยักษ์
อักษรล้านนา
ผ฿วฯเระฯบตฯเมยฯยัก์ขฯ,-เผตฯ--
เทียบอักษรไทย
[ผัวเปรตเมียยักข์]
ความหมาย

ดู...ผัวเผดเมียผี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัวเผตเมียยักษ์ (ผ฿วฯเระฯบตฯเมยฯยัก์ขฯ,-เผตฯ--)