หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผัว
อักษรล้านนา
ผ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัว]
ความหมาย

น.สามี,ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัว (ผ฿วฯ)