หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะโหยด
อักษรล้านนา
ผโย฿ช์นฯ,ระฯบโย฿ช์นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผโยชน์,ประโยชน์]
ความหมาย

น.ประโยชน์ - ผลดีที่เกิดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะโหยด (ผโย฿ช์นฯ,ระฯบโย฿ช์นฯ)