หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะแล็ด
อักษรล้านนา
ผแลัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะแล็ด]
ความหมาย

ก.พลาดหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย; ปะแล็ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะแล็ด (ผแลัดฯ)