หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะเหล๋อะผะเจ๋อะ
อักษรล้านนา
ผเหิลฯอฯะผเจิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ผะเหลอะผะเจอะ]
ความหมาย

ว.ลักษณะไม่น่าดู,เลอะเทอะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะเหล๋อะผะเจ๋อะ (ผเหิลฯอฯะผเจิอฯะ)