หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะเลิดผะลาด
อักษรล้านนา
ผเลิดฯผลาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะเลิดผะลาด]
ความหมาย

ก.ลื่นไปและหกล้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะเลิดผะลาด (ผเลิดฯผลาดฯ)