หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะเลิด
อักษรล้านนา
ผเลิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะเลิด]
ความหมาย

ก.ไถล - ลื่นไปไม่ตรงทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะเลิด (ผเลิดฯ)