หน้าหลัก
ผะเลิด
ผเลิดฯ
[ผะเลิด]

ก.ไถล - ลื่นไปไม่ตรงทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะเลิด (ผเลิดฯ)