หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะเจ้าต๋นหลวง
อักษรล้านนา
ผเจั้าต฿นฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ผะเจ้าตนหลวง]
ความหมาย

ดู...พะเจ้าต๋นหลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะเจ้าต๋นหลวง (ผเจั้าต฿นฯหลฯวฯง)