หน้าหลัก
ผะเจ้าต๋นหลวง
ผะเจ้าต๋นหลวง
ผเจั้าต฿นฯหลฯวฯง
[ผะเจ้าตนหลวง]

ดู...พะเจ้าต๋นหลวง

พะเจ้าต๋นหลวง
ระฯพเจั้าต฿นฯหลฯวฯง
[พระเจ้าตนหลวง]

น.พระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก เช่น พระประธานในวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะเจ้าต๋นหลวง (ผเจั้าต฿นฯหลฯวฯง)