หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะเจ้า
อักษรล้านนา
ผเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ผะเจ้า]
ความหมาย

น.(ปาก) พระพุทธรูป; ดู...พะเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะเจ้า (ผเจั้า)