หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะหลาดผะเหลดลุกขึ้นยืน
อักษรล้านนา
ผหลฯาดฯผเหลฯดไพลุกขึ้นฯยืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะหลาดผะเหลดลุกขึ้นยืน]
ความหมาย

ก.ผลุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหลาดผะเหลดลุกขึ้นยืน (ผหลฯาดฯผเหลฯดไพลุกขึ้นฯยืนฯ)