หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะหลาดผะเหลด
อักษรล้านนา
ผหลฯาดฯผเหลฯด
เทียบอักษรไทย
[ผะหลาดผะเหลด]
ความหมาย

ก.อาการที่เคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหลาดผะเหลด (ผหลฯาดฯผเหลฯด)