หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะสุมจุ้มนุม
อักษรล้านนา
ระฯบสุมชุ่มนุม
เทียบอักษรไทย
[ประสุมชุ่มนุม]
ความหมาย

ก.ประชุม - มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง,มาร่วมพบกันหรือปรึกษาหารือ เช่นประชุมกรรมการ; โดยปริยายใช้หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันมารวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะสุมจุ้มนุม (ระฯบสุมชุ่มนุม)