หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะลาด
อักษรล้านนา
ผลสดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผะลาด]
ความหมาย

ก.ลื่นหกล้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะลาด (ผลสดฯ)