หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะนัง
อักษรล้านนา
ผัๆนฯง
เทียบอักษรไทย
[ผนัง]
ความหมาย

น.ทำนบ - เขื่อนป้องกันมิให้น้ำท่วมหรือดินพัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะนัง (ผัๆนฯง)