หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผะกู๋ล
อักษรล้านนา
ผกูล์
เทียบอักษรไทย
[ผะกูล]
ความหมาย

น.เชื้อสาย,วงศ์,สกุล; กะกู๋น,ขะกู๋น,ถะกู๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะกู๋ล (ผกูล์)