หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผองเฝ่า
อักษรล้านนา
ผอฯงเฝั่า
เทียบอักษรไทย
[ผองเฝ่า]
ความหมาย

น.ภาชนะที่ใช้ตวงหรือเก็บดินปืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผองเฝ่า (ผอฯงเฝั่า)