หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผอง
อักษรล้านนา
ผอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผอง]
ความหมาย

น.เครื่องตวงอย่างที่ใช้ตวงดินปืนบรรจุปืน หรือทำบอกไฟเป็นต้น,สถานที่เก็บดินปืน ว.ทั้งปวง,ทั้งมวล; ตังผอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผอง (ผอฯง)