หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผวน
อักษรล้านนา
ผวฯร
เทียบอักษรไทย
[ผวน]
ความหมาย

ว.สับสน,วกวน,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผวน (ผวฯร)