หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผม
อักษรล้านนา
ผ฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ผม]
ความหมาย

น.ขนที่ขึ้นบนศีรษะ ส.สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนตัวผู้พูดเพศชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผม (ผ฿มฯ)