หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ - ผ๋ะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ผ]
ความหมาย

ผ-ผ๋ะ เทียบตัว ผ เป็นอักษรสูง ออกเสียง ผ๋ะ ในระดับเสียงวรรณยุกต์จัตวา ใช้เป็นพยัญชนะต้น มักมีการใช้ ระฯบ-ปร เขียนแทน ผ-ผ๋ะ เพราะว่า บ อยู่ในระโฮง ระฯ ออกเสียงเป็น ผ ซึ่งเป็นพยัญชนะตัวถัดไปในวรรคเดียวกัน (บ ผ พ ภ ม) เช่น ปราสาท-ระฯบาฯสาทฯ ออกเสียง ผาสาท-ผาสาทฯ ปรารถนา-ระฯบาฯถๆนฯา ออกเสียง ผาถนา - ผาถนาฯ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ - ผ๋ะ (ผ)