หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปํ๋าหวำ
อักษรล้านนา
ปำหํวฯา
เทียบอักษรไทย
[ปำหวำ]
ความหมาย

ก.ถลาลง,เอาหัวพุ่งลง, เอาหัวปักลง; ปำวำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ๋าหวำ (ปำหํวฯา)