หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปํ้าไม้
อักษรล้านนา
ปํลฯาไม้
เทียบอักษรไทย
[ปล้ำไม้]
ความหมาย

ก.ตัดไม้,โค่นไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปํ้าไม้ (ปํลฯาไม้)