หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเวณีปี๋ใหม่
อักษรล้านนา
ปาเวณีปีไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาเวณีปีใหม่]
ความหมาย

น.ประเพณีสงกรานต์ อยู่ในกลางเดือนเมษายนของทุกปี ปกติจะมี ๓ วัน ได้แก่ วันสังขานต์ล่อง-วันมหาสงกรานต์,วันเน่า-วันเนาว์ และวันพญาวัน-วันเถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเวณีปี๋ใหม่ (ปาเวณีปีไห่มฯ)