หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเวณีกิ๋นก๋วยสลาก
อักษรล้านนา
ปาเวณีกินฯกวฯยฯสๆลฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาเวณีกินกวยสลาก]
ความหมาย

น.ประเพณีทานสลากภัต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเวณีกิ๋นก๋วยสลาก (ปาเวณีกินฯกวฯยฯสๆลฯากฯ)