หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าเวณี
อักษรล้านนา
ปาเวณี
เทียบอักษรไทย
[ปาเวณี]
ความหมาย

น.ประเพณี - สิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี เช่น ป๋าเวณีปี๋ใหม่ - ประเพณีสงกรานต์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าเวณี (ปาเวณี)