หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าวต๋า
อักษรล้านนา
ปาวฯตา
เทียบอักษรไทย
[ปาวตา]
ความหมาย

ก.มองแล้วรู้สึกหวาดเสียว อย่างมองลงจากที่สูง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวต๋า (ปาวฯตา)