หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าวซาน
อักษรล้านนา
ปาวฯซานฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาวซาน]
ความหมาย

ก.กระโจนเหาะขึ้นไปในอากาศด้วยกำลังฤทธิ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวซาน (ปาวฯซานฯ)