หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋าวกิ่งไม้
อักษรล้านนา
ปาวฯกิ่งฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ปาวกิ่งไม้]
ความหมาย

ก.โดดตระคุบจับกิ่งไม้ไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าวกิ่งไม้ (ปาวฯกิ่งฯไม้)