หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าลาชิก
อักษรล้านนา
บาฯราชิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาราชิก]
ความหมาย

น.ปาราชิก - อาบัติหนักในพระวินัยมี ๔ ข้อ คือ ๑.เสพเมถุน ทำให้องคชาตล่วงล้ำเข้าไปในทวารทั้ง ๓ (ปาก,ทวารหนัก,ทวารเบา) ทวารใดทวารหนึ่ง แม้เพียงเท่าเมล็ดงา ๒.ลักทรัพย์ ๓.ฆ่ามนุษย์ ๔.อวดอุตริมนุสธรรม: เมื่อภิกษุล่วงละเมิดแม้เพียงข้อเดียว ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันที แม้ยังไม่ได้เปล่งวาจาขอสึก ถือว่าห้ามสวรรค์ ห้ามพระนิพพาน ไม่มีสิทธิ์กลับมาอุปสมบทอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าลาชิก (บาฯราชิกฯ)