หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าน
อักษรล้านนา
ปานฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาน]
ความหมาย

น.ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่ติดตามร่างกายตั้งแต่เกิด; ว.เพียง, เหมือน,เช่น,คล้าย,ดั่งว่า,ประหนึ่งว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าน (ปานฯ)