หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋างเมื่อ
อักษรล้านนา
ปางฯเมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ปางเมื่อ]
ความหมาย

น.เมื่อครั้ง,ขณะที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋างเมื่อ (ปางฯเมิ่อฯอ)